Homepage-1

USLUGE

NAŠ LABORATORIJ POKRIVA ŠIROKU LEPEZU USLUGA. OD ISPITIVANJA OTPADNIH VODA I OTPADA PREKO EKOTOKSIKOLOŠKIH ANALIZA DO IZRADE SIGURNOSNO TEHNIČKIH LISTOVA

Analize (ispitivanje) podzemnih voda provodi se prema Uredbi o standardu kakvoće vode…
Analize (ispitivanje) otpadnih voda provodi se sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija…
U laboratoriju provodimo ekotoksikološke analize (ispitivanja) određivanja inhibicije pokretljivosti…
Provodimo analize (ispitivanje) otpada koji je namijenjen termičkoj ili fizikalno-kemijskoj obradi te otpada…
Analize (ispitivanje) sedimenta provodi se prema zahtjevima klijenta. Laboratorij je ovlašten i akreditiran…
Analize (ispitivanje) mulja kada se mulj koristi u poljoprivredi provodimo sukladno Pravilniku o gospodarenju muljem…
Analize (ispitivanje) tla provodi se prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja…
Prilagođavanje sigurnosno-tehničkih listova (STL) našem tržištu…
Provodimo uzorkovanje i analize krutih oporabljenih goriva sukladno akreditiranim metodama

Rezultate analize dostavljamo najbrže što je moguće, a uvažavamo i izvanredne hitnoće!
NA VAŠ POZIV IZLAZIMO NA TEREN ODMAH!

Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede - Uprave vodnoga gospodarstva i Akreditaciju prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

CERTIFIKATI / OVLAŠTENJA

1. AKREDITIRAN OD STRANE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE 02.12.2010. GODINE ( BROJ POTVRDE: 1283 )

Potvrda o akreditaciji 1283
Popis ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije

2. OVLAŠTEN OD STRANE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta od Ministarstva zaštite okoliša i energetike

3. ISHODIO SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA TJ. IZRADU OSNOVNE KARAKTERIZACIJE OTPADA ZA ODLAGANJE SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O NAČINU I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

4. SUKLADNO ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM – (NN 14/19, NN 98/19) laboratorij je ovlašten ZA ISPITIVANJE Otpada

Na Vaš zahtjev dostavit ćemo Vam referentnu listu naših poslovnih partnera, koja je vrlo impresivna, jer obuhvaća mnoge uspješne Hrvatske tvrtke.