Analiza sedimenta

Analiza sedimentaAnalize (ispitivanje) sedimenta provodimo prema zahtjevima klijenata.
Laboratorij je ovlašten (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta) i akreditiran (Potvrda o akreditaciji broj 1283) za ispitivanje pojedinih parametara u sedimentu površinskih voda
(rijeke, jezera, more).