Analiza mulja

Analize (ispitivanje) mulja kada se mulj koristi u poljoprivredi provodimo sukladno Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN38/08) ili specifičnom zahtjevu klijenta. U svrhu određivanja kvalitete mulja provodimo analizu mulja na teške metale, ppoliklorirane bifenile (PCB), ukupni organski ugljik (TOC), dioksine i furane,…
Laboratorij je akreditiran za ispitivanje svih parametara koje zahtjevaju navedeni zakonski propis (Potvrda o akreditaciji broj 1283).