Analiza tla

Analiza tlaAnalize (ispitivanje) tla provodimo sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN71/19), Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN38/08) ili specifičnom zahtjevu klijenta.

Između ostalog u svrhu utvrđivanja stanja tla i potencijalnog onečišćenja provodimo analizu (isipitivanje) tla na sljedeće parametre: teške metale, poliaromatske ugljikovodicike (PAH), poliklorirane bifenile (PCB), pesticide, ukupne ugljikovodike, aromatske ugljikovodike (BTEX) i klorirane ugljikovodike (VOC).

Laboratorij je akreditiran za ispitivanje svih parametara koje zahtjevaju navedeni zakonski propisi vezani uz tlo (Potvrda o akreditaciji broj 1283, Popis ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije).